Etički kodeks INA Grupe

Etičkim kodeksom INA Grupe određuju se osnovne vrijednosti te načela ponašanja menadžmenta i radnika INA Grupe u pogledu njihovog odnosa prema radu, suradnicima i poslovnim partnerima te prema javnosti, kao i obveze INA Grupe u osiguravanju odgovarajućih radnih uvjeta i profesionalnog razvoja radnika te izbjegavanju neprihvatljivih oblika ponašanja.

Kodeks pokriva široko područje poslovnih odnosa i procesa te ga moraju poštivati osobe koje djeluju u ime INA Grupe i u korist INA Grupe uključujući i fizičke ili pravne osobe koje su u ugovornom odnosu sa INA Grupom (poslovni partneri, konzultanti, dobavljači, prodavatelji i dr.).